COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Compartimentul  de asistenţă socială este un compartiment funcţional în aparatul de specialitate de  al primarului, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane , grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.
 În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, Compartimentul îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a)de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b)de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
c)de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;
d)de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale;
e)de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie;
f)de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
g)de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;
h)de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale.

 Serviciile sociale acordate de Compartiment având drept scop exclusiv prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate şi pot fi următoarele:
a)servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, servicii de reabilitare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse;
b)servicii sociale adresate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii şi persoanelor cu dizabilităţi care trăiesc în stradă: adăposturi de urgenţă pe timp de iarnă, echipe mobile de intervenţie în stradă sau servicii de tip ambulanţă socială, adăposturi de noapte, centre rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată;
c)centre care asigură condiţii de locuit şi de gospodărire pe perioadă determinată pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;
d)cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse;
e)servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte măsuri de protecţie prevăzute de legislaţia specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserţiei sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială etc.;
f)consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea domiciliul sau reşedinţa după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei sociale a acesteia.
 Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice pot fi: centre de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei domestice, centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice, locuinţe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei şi centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere familială, precum şi centre destinate agresorilor.
 Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor cu dizabilităţi pot fi:
a)cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilităţi, precum şi în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor stabilite prin legile speciale;
b)servicii de asistenţă şi suport.
 Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (3), în domeniul protecţiei persoanei cu dizabilităţi, Compartimentul:
a)monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
b)identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;
c)creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
d)iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
e)asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;
f)elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
g)asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
h)implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
i)asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali;
j)încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;
k)colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu.
 Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele:
a)servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea;
b)servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale.
Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii.

Támogatás - MINDEN GYERMEK JÁRJON ÓVODÁBA

A szociálisan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek havi 50 lej értékű vásárlási utalványban részesülhetnek, ezzel az intézkedéssel szeretnék megelőzni azt, hogy a gyermekek kimaradjanak az óvodai oktatásból.

A támogatást azok az óvodás gyermekek szülei igényelhetik, akiknek a családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a havi 284 lejt és a kiskorú rendszeresen részt vesz az óvodai oktatásban.

Ez azt jelenti, hogy a gyermek havonta legfeljebb háromszor hiányozhat szülői igazolással, és orvosi igazolással is csak kevesebb, mint az oktatási napok fele igazolható.

A törvény évente egyszer engedi meg, hogy egészségügyi okból több hiányzása legyen a gyermeknek, mint a hónapban a tanítási napok fele.

A támogatás a helyi polgármesteri hivatal szociális irodájában kérvényezhető. A támogatás a nyári vakáció idejére nem jár. Az értékjegyek élelmiszerre, ruhaneműre, tanszerre és tisztálkodási szerekre válthatók be.

A támogatáshoz szükséges iratok:

- személyazonossági igazolvány másolatok

- családösszetételt igazoló iratok (a gyermekek születési bizonyítványának és a szülők házasságlevelének másolata)

- nettó fizetési igazolás - (előző havi) tartalmaznia kell az ételjegyek értékét, amennyiben nem kap azt is fel kell tüntetni az igazolásban

- munkanélküliek esetében munkanélküli segélyről szelvény, vagy igazolás (şomer)

- nyilatkozat a jövedelemről és jövedelmi igazolás a gyergyószentmiklósi pénzügyről (ANAF) - azon személyeknek, akik nem folytatják tanulmányaikat és nincsenek alkalmazási minőségben sem

- bármilyen más pótlékról vagy állami járandóságról szóló igazolás

- gyermekek számára óvodai igazolás

- végleges válási végzés vagy bírósági végzés a gyermek(ek) elhelyezéséről - esetenként

- típuskérés kitöltése A Microsoft Word file formular-tichete-stimulent

Search

Language