Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Molnár Katalin- ofiţer de stare civilă

tel/fax:+40-266-352691

___________________________

Fazakas Éva - referent agent fiscal
___________________________
Bartalis Róbert- referent cultural

___________________________

György Mózes Hajnal - casieră

tel/fax:+40-266-352691

__________________________

Bartis Edit - bibliotecară

Tel/Fax:+40-266-352990

mobil:+40-735-785605

________________________

Kosztándi Vanda  -inspector urbanism

tel/fax:+40-266-352691

mobil:+40-735-785607

e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

___________________________

Györffy Zsolt – şef SVSU

tel/fax:+40-266-352691

mobil: +40-728-319277

e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

_____________________________

Kolcsár Ildikó - îngrijitor

______________________________

Fazakas Rózália - guard

__________________________

Ambrus József – muncitor calificat, conducător autospecial de intervenţie, fochist

mobil:+40-728-317292

__________________________

Kovács Géza László - fochist, mechanic servant

mobil:+40-735-153682

__________________________

Csergő Viktor – muncitor calificat

__________________________

Szász Antal - muncitor calificat

_________________________

Gál Zita - Referent Agricol

__________________________
   

Imecs Imre - Consilier Agricol

__________________________

Compartiment de stare civilă

Molnar Katalin, ofiţer de stare civilă

Prezentarea activităţii

eliberarea certificatelor de naştere, căsătorie şi de deces

eliberarea livretelor de familie

întocmirea actelor de căsătorie şi de deces

Acte necesare pentru înregistrarea decesului

Odată cu declaraţia de deces, declarantul depune următoarele acte:

Ø  Certificatul medical constatator al decesului

Ø  Certificatul de naştere

Ø  Certificatul de căsătorie

Ø  Actul de identitate al decedatului

Ø  Livretul militar

Ø  Fotocopia actului de identitate al declarantului

 Precizări: Declaraţia de deces, pentru situaţia în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

 

      Acte necesare pentru încheierea căsătoriei

Ø  carte de identitate/buletin ( în original şi în copoie)

Ø  certificatul de naştere,( în original şi în copie)

Ø  certificatul medical (valabil 14 zile)

Ø  sentinţa de divorţ (rămasă definitivă şi irevocabilă) * dacă este cazul

Precizări: Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi , în scris , la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei , cu 10 zile calendaristice înainte de ziua oficierii căsătoriei (se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei).

Acte necesare pentru eliberarea livretului de familie

Ø  Actul de identitate

Ø  Certificatul de naştere

Ø  Certificatul de căsătorie

 Compartiment de urbanism şi agricultură

Bartis Attila, consilier

Kosztándi Vanda, inspector

Prezentarea activităţii compartimentului:

-          asigură evidenţa unitară cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi la buna utilizare a resurselor locale;

-          Întocmirea şi ţinerea la zi a registrelor agricole şi a altor documente din domeniul agriculturii

-          Eliberarea unor extrase după registrul agricol sau adeverinţe pentru obţinerea subvenţiilor agricole;

-           Eliberarea certificatelor de producător agricol

-          Alte adeverinţe după registrele agricole, participare în derularea unor acţiuni sau campanii agricole;

-    Eliberarea certificatelor urbanism

-    Eliberarea autorizaţiei de construcţie şi autorizaţiei de demolare

Compartiment asisitenţă socială

 Persoana de contact:

Siklódy Zsuzsanna, referent

 Prezentarea activităţii compartimentului:

Întocmirea anchetelor sociale în dosarul de handicap la Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap Adulte
Acte necesare:

·Cerere;

·       CI/BI a persoanei bolnave – în original şi în copie ;

·       CI/BI reprezentantului legal al persoanei bolnave – în copie;

·       Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent a persoanei bolnave (după caz cupon de pensie, adeverinţă de salarizare, adeverinţă de venituri impozabile ) – original şi în copie;

·       Scrisoare medicală de la medicul de familie – recent în original ;

·       Scrisoare medicală de la medicul de specialitate – recent în original şi în copie;

·       Bilete de ieşire din spital – recent, şi în original, după caz;

·       Bilete de ieşire din spital – vechi în copie;

·       Certificat de încadrare în grad de handicap, în copie;

·     Pentru toţi copiii persoanei bolnave, după caz, următoarele date: Nume, prenume, adresă, CNP şi nr. de telefon;
Clasificarea după severitatea și tipul dizabilităților la adulți este efectuat de către comisia de evaluare a adulților.

  Întocmirea anchetelor sociale la Comisia pentru protecţia copilului, pentru minorii cu handicap
Acte necesare:

Cerere;

 • Certificatul de naştere/CI al minorului – în original şi în copie;
 • CI/BI pentru părinţii minorului sau reprezentantului legal;
 • Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent a persoanei bolnave (după caz - cupon de pensie, adeverinţă de salarizare, adeverinţă de venituri impozabile)-original şi în copie
 • Copia fişei medicale;
 • Scrisoare medicală de la medicul de specialitate – recent în original şi în copie;
 • Copia biletelor de ieşire din spital – recent, în original;
 • Bilete de ieşire din spital – vechi în copie;
 • Adeverinţă de şcolarizare a minorului;
 • Caracterizare  psihopedagogică eliberată de unitatea de învăţământ frecventată (pentru orientare şcolară), după caz;

  Documente necesare pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii  
Acte necesare:

 • Dosar plic;
 • Cerere tip:
 • Certificat de naştere al copilului;
 • Actele de indentitate ale părinţilor;
 • Certificat de căsătorie;

  Documente necesare pentru indemnizaţia de creştere a copilului
Acte necesare:

 • Dosar plic;
 • Cerere tip:
 • Actele de identitate ale părinţilor;
 • Certificatul de căsătorie;
 • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul;
 • Certificatul de naştere tuturor copiilor din familie;
 • Adeverinţă eliberată de către angajator – tip formular (min. 1 an vechime);
 • Decizie de suspendare a activităţii;
 • Pentru plata în cont bancar – extras de cont original;
 • Adeverinţă Impozite şi Taxe;

  Documente necesare pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu handicap
Acte necesare:

 • Dosar plic;
 • Cerere tip:
 • Actele de identitate ale părinţilor;
 • Certificatul de căsătorie;
 • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul;
 • Certificatele de naştere ale copiilor din familie;
 • Adeverinţă eliberată de către angajator – tip formular ;
 • Decizie de suspendare a activităţii;
 • Pentru plata în cont bancar – extras de cont original;
 • Adeverinţă  Impozite şi Taxe
 • Certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate;

  Documente necesare în vederea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei
Acte necesare:

 • Domiciliul stabil în Lazarea ;
 • Dosar plic - 2 buc;
 • Cerere tip:
 • Buletin/carte de identitate soţ/soţie si copii mai mari de 14 ani;
 • Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii;
 • Certificat de casătorie, hotarâre de divorţ, certificat de deces, după caz;
 • Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani;
 • Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi cu specificaţia că nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare la 8;
 • Cuponul alocaţiei de stat pentru copii;
 • Cupon de pensie, dacă este cazul;
 • Adeverinţă de la registrul agricol
 • Adeverinţă de la Trezoreria municipiului Gheorgheni privind veniturile realizate;
 • Adeverinţă Impozite şi Taxe;

  Documente necesare în vederea acordării ajutorului social 
Acte necesare:

 • Domiciliul stabil în Lazarea;
 • Dosar plic - 2 buc.
 • Cerere tip:
 • Buletin/ carte de identitate soţ/soţie si copii mai mari de 14 ani;
 • Certificat de naştere pentru toţi membri familiei;
 • Certificat de căsătorie;
 • Sentinţa de divorţ, certificat de deces;
 • Cupon plata-şomaj;
 • Sentinţă civilă de stabilirea pensiei de întreţinere – cupon mandat postal;
 • Adeverinţă de la Agenţia Teritorială pentru ocuparea forţei de muncă (birou pentru şomeri);
 • Adeverinţă teren Agricol - Primăria Lazarea;
 • Adeverinţă de la şcoala din care să rezulte dacă beneficiază de alocaţie şi bursă;
 • Cupon alocaţie de susţinere pt. familiile cu copii;
 • Cupon alocaţie pentru copii;
 • Cupon pensie;
 • Adeverinţă de la Trezoreria municipiului Gheorgheni privind veniturile realizate
 • Adeverinţă de la Serviciul Financiar Lazarea privind imobile, spatii, terenuri, auto;
 • Certificat medical de încadrare într-un grad de handicap;
 • Certificat medical de constatare a capacităţii de muncă, eliberat de medicul specialist;
 • Act pentru persoanele care au calitatea de tutore sau curator, hotărâre plasament;

Potrivit art.8 alin(3) din Legii nr. 416/2001, în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei (ex.: o altă locuinţă în afară celei de domiciliu, mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, teren intravilan ce depăşeşte 1000 m2, depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000lei, etc.) aceasta nu poate beneficia de ajutor social.

Obligații:
Din 3 în 3 luni să prezentaţi cererea/declaraţia pe propia răspundere tip.
În fiecare lună se prezintă adeverinţă de la AJOFM (şomaj).
În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligaţia ca, în termen de maximum 15  zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.

  Acordarea indemnizaţiei persoanei cu handicap
Acte necesare:

                     Cerere de acordarea indemnizaţiei;

 • Certificate de încadrare în grad de handicap;
 • Copie de pe actele de identitate, de stare civilă şi de venit;
 • Acordul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
 • Extras de cont.

 Ajutor pentru încălzirea locuinţei
Acte necesare

        CERERE TIP:

Acte privind dovedirea componenţei familiei, în copie:

 • copii după actul  de identitate ale membrilor familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum); copii după certificate de naştere ale membrilor familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
 • copie după certificat de căsătorie;
 • copie după certificat deces;
 • copie după hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ/ încredinţare minori;
 • hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii;
 • hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii.
 • adeverinţe şcoală/facultate prin care să ateste calitatea de elev/student  şi dacă aceştia beneficiază sau nu de burse.

Actele doveditoare privind veniturile realizate:

                     adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă);

 • cupon de pensie  din luna anterioară depunerii cererii (orice tip de pensie);
 • cupon de handicap din luna anterioară depunerii cererii;
 • cupon de indemnizaţie de şomaj din luna anterioară depunerii cererii;
 • cupon de  indemnizaţie pentru creştere copil din luna anterioară depunerii cererii;
 • cupon alocaţie de stat , cupon alocaţie de susţinere a familiei, cupon alocaţie de plasament (după caz);
 • adeverinţă eliberată de autoritatea competentă - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Serviciul fiscal Gheorgheni, cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit;
 • copie după declaraţia de impunere  privind veniturile  realizate  în anul depunerii cererii , în cazul în care membrii familiei sunt constituiţi  în asociaţii familiale sau ca persoană fizică autorizată, pentru toţi membrii familiei majori cuprinşi în cererea declaraţie.

Acte privind proprietarul/titularul spaţiului locativ:

 • copie act proprietate spaţiu locativ;
 • copie act închiriere spaţiu locativ;
 • în cazul în care nu deţine actele de mai sus, vor prezenta un Certificat fiscal emis de către Serviciul impozite şi taxe
 • Comparimtent impozite şi taxe

   Persoane de contact:
  ................................., referent
  György Mózes Hajnal, consilier

  Laczkó Juliánna, referent

  Prezentarea activităţii compartimentului:

  -      solicitarea depunerii de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, a declaraţiilor de impunere pebtru calcularea impozitelor

  - introducerea declaraţiilor în program

  - scoaterea din evidenţă, a bunurilor mobile şi imobile pe baza actelor doviditoare

  - încasarea impozitelor, taxelor şi amenzilor contravenţionale şi depunere la bancă

  - urmărirea şi executerea silită a creanţelor neachitate

  - întocmirea bugetului comunei- partea de venit

  - întocmirea facturiilor lunar, anul, ocazioanl, pentru imobilele primăriei închiriate, concesionate, şi pentru materiale lemnoase vândute

  - elberarea adeverinţelor şi certificatelor  de atestare fiscala

  - Inventarierea obiectelor de mică valoare 

Search

Language